Oprichting St. Bonifatius Instituut

gepubliceerd: donderdag, 8 juli 2010

Op 7 juli is bij notaris Prevoo te Haarlem de akte gepasseerd van de herziene statuten van het groot-seminarie. De statuten van het groot-seminarie moesten worden gewijzigd in verband met verschillende ontwik­ke­lingen die hebben plaats gevonden. Zo is de naam van het bisdom veranderd in ‘Haarlem-Amsterdam’ en werd het St. Bonifatius-instituut opgericht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen.

De officiële naam luidt nu: ‘Het groot-seminarie van het Bisdom Haarlem-Amsterdam’. Op deze publiek-kerkelijke rechts­persoon gaan de activiteiten terug die op De Tiltenberg plaatsvinden. Giften worden gebruikt voor de priester­opleiding en de diaken- en catechisten­opleiding, maar schenkingen die ten behoeve van het Sint Bonifatius-instituut worden geschonken, worden apart geadministreerd en aangewend. De statuten vermelden voorts uitdrukkelijk de algemeen-kerkelijk bepaling dat bijdragen die worden geschonken voor een bepaald doel, alleen voor dat doel mogen worden aangewend (art. 9,2).

Nieuw in de statuten zijn voorts bepalingen over wie tot de stafleden van het seminarie en van het theologisch instituut behoren (art. 5); ook worden de financieel-economische bevoegdheden meer uitgewerkt, overeenkomstig het canoniek recht. Uitdrukkelijk wordt verwezen naar het Statuut en reglement van het St. Bonifatius-instituut, de universeelkerkelijke en Nederlandse bepalingen met betrekking tot de priester­opleiding alsmede het Reglement van het seminarie.