Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Staf Sint Bonifatius-instituut compleet

gepubliceerd: dinsdag, 2 maart 2010

Kardinaal Agostino Vallini, Vicaris voor het bisdom Rome en Groot-Kanselier van de Pauselijke Lateraanse Universiteit heeft op 15 februari j.l. de rector van De Tiltenberg, mgr. dr. Jan W.M. Hendriks tot directeur van het hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen ‘Sint Bonifatius’ benoemd, dat met de Theologische Faculteit van de Lateraanse universiteit verbonden is.

Eerder al werden de vaste docenten en de vice-directeur (studieleider drs. B. Hartmann) benoemd door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam die de moderator van het instituut is, nadat uit Rome het ‘nihil obstat’ was verkregen.

De benoeming van de directeur heeft plaatsgevonden op voordracht van de Raad van het Instituut, waarvan onder meer de vice-directeur en de vaste docenten deel uit maken alsmede een vertegen­woor­diging van de niet-vaste docenten en de studenten. Na het ‘nihil obstat’ van de Bisschop, mgr. dr. J.M. Punt en een positief advies van de Theologische faculteitsraad van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, heeft de benoeming plaats gevonden voor een termijn van vijf jaar (prot. nr. 1393/10/A).

Kardinaal A. Vallini bestuurt het bisdom Rome namens de paus; als ‘kardinaal-vicaris’ is hij groot-kanselier van de Lateraanse universiteit, die daarmee onder zijn speciale zorg en waakzaam toezicht is geplaatst.

Met de benoeming van de directeur is de staf van het Sint Bonifatius-instituut nu compleet.