Presentatie Sint Bonifatius

gepubliceerd: woensdag, 18 februari 2009

De Willibrorddag op 2 maart staat in het teken van het Sint Bonifatius-instituut. Het tienjarig bestaan wordt gevierd alsmede de oprichting en goedkeuring van dit instituut als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen, verbonden met de Pauselijke Lateraanse Universiteit.

Tevens wordt de samen­werking met het aartsbisdom Utrecht ingeluid, dat de opleiding van de permanente diakens aan het Instituut heeft toevertrouwd. De Aarts­bisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. Eijk zal dan ook hierbij aanwezig zijn. Eerder was al voorzien dat Mgr. drs. A.H. van Luyn sdB, Bisschop van Rotterdam en Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppen­confe­rentie op deze dag de Willibrordlezing zou houden. Vijf van de seminaristen en diakenkandidaten zullen van mgr. dr. J.M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam, de aan­stelling tot lector ontvangen.

Onlangs heeft de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding in Rome het Sint Bonifatius-instituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam, bestemd voor de vorming van permanente diakens, religieuzen, catechisten en andere leken-medewerkers in de pastorale zorg, opgericht, zodat de kandidaten die er het volledige programma volgen een baccalaureaat en licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen kunnen behalen.

Deze erkenning komt op een mooi moment daar dit jaar wordt herdacht dat het Instituut tien jaar geleden is begonnen en dat het 450 jaar geleden is dat het bisdom Haarlem voor het eerst werd opgericht.Tevens begint dit jaar een samen­werking met het Aartsbisdom Utrecht inzake de opleiding van permanente diakens.