Tien jaar Bonifatius Instituut

Feestelijke viering St. Bonifatius Instituut op gedenkdag paus Adrianus

gepubliceerd: dinsdag, 3 maart 2009

Op feestelijke wijze is maandag 2 maart het tienjarig bestaan van het Sint Bonifatius-instituut en de oprichting als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen gevierd in aanwezigheid van vier Bisschoppen en ruim 140 studenten, docenten en genodigden.

Na de voorlezing van het oprichtingsdecreet door de rector opende Mgr. dr. J.M. Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam het Hoger instituut voor Godsdienst­weten­schappen en blikte terug op de voorbije tien jaren. Mgr. drs. A.H. van Luyn, Bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppen­confe­rentie had tevoren al een lezing gehouden over ‘Waarden en deugden’. Mgr. dr. W.J. Eijk, aarts­bisschop van Utrecht, sprak een felicitatie en waardering voor het Instituut uit en gaf het officiële startschot voor de samen­werking met het aartsbisdom Utrecht inzake de diaken­opleiding.

De hulpbisschop, mgr. J.G.M. van Burgsteden, sprak over de betekenis van het instituut voor de diaken­opleiding en het bisdom en gaf als zijn wens te kennen dat het instituut ook voor andere bisdommen vruchtbaar zal kunnen zijn. Drs. B.G. Hartmann, vice-directeur van het instituut, gaf een presentatie van de opleiding. Tijdens de daaropvolgende pontificale Eucharistie­viering stelde mgr. Punt vijf kandidaten van de diaken- en priester­opleiding tot lector aan. De voorzitter van de Bisschoppen­confe­rentie memoreerde dat deze heilige Mis en feestelijke zitting plaatsvonden precies op de dag waarop 550 jaar eerder de enige Nederlandse paus, Adrianus VI, geboren was.

De lezing van mgr. drs. A.H. van Luijn, waarmee het programma begon, handelde over de deugdethiek: de kardinale en theologale deugden, waarbij ook de drie ‘s’-en niet vergeten werden: soberheid, solidariteit en spiri­tua­li­teit. ‘De deugd is een weg, waarop je geleidelijk kunt vorderen. Die weg is er een van oefening door te doen: de waarheid moet gedaan worden’. De lezing en de preek die de bisschop van Rotterdam hield, zijn via twee links onderaan deze pagina na te lezen.

De Bisschop legde tevens een verband met de feestelijk Eucharistie­viering die dezelfde dag plaatsvond in Rome in de kerk van Santa Maria dell’Anima, waar paus Adrianus VI begraven ligt. Kardinaal Adrianus Simonis celebreerde in Rome, de voorzitter van de Bisschoppen­confe­rentie en de Aarts­bisschop van Utrecht herdachten deze deugdzame en wat tragische paus op De Tiltenberg.

Na de pauze opende de rector, mgr. dr. J.W.M. Hendriks, het officiële programma met de voorlezing van de Nederlandse vertaling van het decreet waarmee de Congregatie voor de Katholieke Vorming (voor de seminaries en de onderwijsin­stellingen) het Sint Bonifatius-instituut opricht als Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen, zoals de officiële naam luidt voor een theologisch instituut dat is bestemd voor de opleiding en vorming van religieuzen, permanente diakens en leken en een afsluiting biedt met een kerkelijk baccalaureaat en een licentiaat in de Godsdienst­weten­schappen.

De Bisschop van Haarlem-Amsterdam sprak daarna de officiële openingswoorden en tekende het reglement van het Instituut in aansluiting bij de door de Congregatie in Rome goedgekeurde statuten. Hij herinnerde aan het kleine en eenvoudige begin, nu ruim tien jaar geleden, en sprak dankwoorden uit aan God die de Gever is van alle goeds en aan de stafleden, docenten en studenten. Na de beeld-presentatie van het instituut door de vice-directeur en de hartelijke woorden van waardering en aanmoediging van mgr. J.G.M. van Burgsteden, sprak de Aarts­bisschop, mgr. dr. W.J. Eijk zijn bewondering uit dat zo snel al het instituut kon worden goedgekeurd en opgericht, nauwelijks vijf maanden na de dagtekening van het document van de Congregatie voor de Opvoeding dat deze materie had geregeld (Document Reform of the Higher Institutes of religious Sciences, 28 juni 2008).

De Aarts­bisschop feliciteerde het Instituut en de verant­woorde­lijken en hield allen de figuur van Sint Bonifatius voor, die hem zo vertrouwd was geweest in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Sint Bonifatius trof met name in Duitsland een reeds geseculariseerde maat­schappij aan, die het evangelie al weer goeddeels vergeten was. In die situatie verkondigde hij moedig het geloof tot in de marteldood. Het startsein voor de samen­werking van het Aartsbisdom met de Tiltenberg werd door mgr. Eijk officieel gegeven en de rector kon melden dat de eerste twee kandidaten uit het Aartsbisdom zich al hadden gemeld.

Tijdens de feestelijke Eucharistie­viering waarin mgr. J. Punt hoofd­cele­brant was, vond vervolgens de aan­stelling tot lector plaats van prof. dr. Paul Koopman, Benoit Menten, Gideon van Meeteren, Randy Simileer en Henk Schrader: twee seminaristen en drie kandidaten van de diaken­opleiding. Verschillende familieleden en vrienden waren meegekomen om getuige te zijn van dit bijzondere moment. De avond werd besloten met een feestelijke buffet-maaltijd en zang van de seminaristen van het missionair diocesaan seminarie Redemptoris Mater voor studenten die de neo-catechumenale weg volgen. De sobere veertigdagentijd werd daarmee voor één dag even verbroken, het was moeilijk gebleken een andere dag te vinden; door het thema van de lezing echter was de tijd van inkeer en levensvernieuwing toch niet helemaal vergeten...

Download homilie en lezing


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.