Examen-thema’s goedgekeurd

gepubliceerd: donderdag, 3 maart 2011
vlnr: drs. B. Hartmann, studieleider St. Bonifatius, rector mgr. J. Hendriks, decaan van de Lateraanse Universiteit mgr. R. Gerardi en mgr. R. Fisichella
vlnr: drs. B. Hartmann, studieleider St. Bonifatius, rector mgr. J. Hendriks, decaan van de Lateraanse Universiteit mgr. R. Gerardi en mgr. R. Fisichella

Op 2 maart heeft de Decaan van de Pauselijke Lateraanse Universiteit de ‘thesaurus’ voor het baccalaureaats­examen in de godsdienst­weten­schappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen ‘St. Bonifatius’ goedgekeurd en de regels voor het baccalaureaats­examen en het licentiaats examen vastgesteld.

De week ervoor was de ‘thesaurus’ voor het baccalaureaats­examen in de gewijde Theologie van het Sint Willibrord - instituut voor de priester­opleiding al goedgekeurd en was de examen-regeling vastgesteld. Dit betekent dat de beide instituten nu al de eind­examens kunnen afnemen volgens de procedures die op de bijeenkomst van de geaffilieerde instituten van september j.l. zijn aangekondigd.

De ‘thesaurus’ is een lijst van onderwerpen die aan de studenten wordt voorgelegd en op basis waarvan zij tijdens het mondeling eind-examen over allerlei theologische onderwerpen zullen spreken. De decaan wijst erop in zijn goedkeuring op dat het niet moet gaan om een examen "de universa theologia" (over de gehele theologie), maar dat het erom gaat dat de student laat zien dat hij een synthese van de stof kan geven op basis van de voorgelegde onderwerpen. In het geval van het St. Bonifatius-instituut gaat het om een lijst van zeventien onderwerpen (theses).

De examen­regeling, die binnenkort aan de studenten zal worden bekend gemaakt, moet uiterlijk per 1 januari 2012 worden ingevoerd.

Een week eerder was eenzelfde examen­regeling goedgekeurd voor het St. Willibrord-instituut voor de priester­opleiding.

Het licentiaats­programma van het St. Bonifatius-instituut zal met ingang van het komende studiejaar worden ge-activeerd in de pastorale variant. Dan zijn de eerste studenten zover dat zij daaraan kunnen beginnen.