Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut

Convenant tussen Bisdommen ’s-Hertogenbosch en Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 24 oktober 2018

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J. Punt, zet zijn handtekening onder een con­ve­nant tussen de bisdommen ’s-Hertogen­bosch en Haarlem-Amsterdam (zie foto). Eerder deed Mgr. G. de Korte van het bisdom Den Bosch al hetzelfde.

Het convenant regelt de samen­werking van de bisdommen rond het Sint-Bonifatius­instituut. Vanaf begin van het studiejaar 2017 - 2018 is er van dat instituut een locatie geopend in Den Bosch. Al vanaf 1999 verzorgt het Bonifatius­instituut een theologie­opleiding voor diakens, catechisten en leken voor het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Vanaf 2009 is het aan deze opleiding ook mo­ge­lijk om een baccalaureaat in de Godsdienst­weten­schappen te halen door de verbinding van het instituut met de Pauselijke Univeristeit van Lateranen en de erkenning door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding.

De locatie in Den Bosch is begonnen met 18 studenten. Het convenant, dat nu is gesloten, geldt voor drie jaar. In die periode is het de bedoeling de samen­werking verder vorm te geven en de resultaten te evalueren.