Baccalaureaatsexamen Wim Balk met lof

gepubliceerd: maandag, 11 oktober 2021

Afgelopen woens­dag 6 ok­to­ber heeft Wim Balk het Bac­ca­lau­reaats­exa­men gedaan en is hier met lof voor geslaagd. Het Bac­ca­lau­reaats­exa­men is voor Wim Balk, die als per­ma­nent diaken in de regio van Hilversum actief is, de afron­ding van de studie Theo­lo­gie.

Bij het examen geeft de kandidaat een korte pre­sen­ta­tie van zijn eindscriptie. Diaken Wim Balk had zijn scriptie ge­schre­ven over ‘Ongewenst kin­derloos­heid en onvrucht­baar­heid in het licht van het Rooms-Katho­lie­ke geloof voor de pas­to­rale praktijk’. Verder moest hij tien on­der­wer­pen voor­be­rei­den waar­van een uur van te voren er drie uitgekozen wor­den, van deze drie mocht hij er zelf één uitkiezen om vijf minuten over te spreken. Ver­vol­gens is er ruimte voor de examen­com­mis­sie om vragen te stellen aan de kandidaat over elk van de drie on­der­wer­pen.

Wim zal zijn taken voort­zet­ten in de regio van Hilversum en we wensen hem hier­voor veel zegen toe.

Het diploma dat hij gaat ont­van­gen is van de Pontificale Uni­ver­si­teit van Lateranen (www.pul.va) waar het Boni­fa­tius instituut aan verbon­den is.