De diaken

De diaken

"Efrem, die door de chris­te­lijke traditie geëerd werd met de titel "citer van de Heilige Geest", bleef zijn leven lang diaken van zijn Kerk. Dat was een vastbesloten en zinne­beel­dige keuze: hij was diaken, dat wil zeggen die­naar, zowel in het li­tur­gisch dienst­werk als, radicaler nog, in de liefde voor Christus, door hem op oneve­naar­ba­re wijze bezongen, als tenslotte ook in de liefde voor de broe­ders die hij met een zeld­zaam meester­schap inleidde in de kennis van de god­de­lijke Verlos­sing."

Paus Bene­dic­tus XVI over diaken Efrem de Syriër tij­dens de woens­dagau­diën­tie op 28 no­vem­ber 2007

Diaken wor­den?

Diaken-zijn is een levensroe­ping en een levens­staat. Het is geen baan of functie, het is aller­eerst een zijn. De diaken wijdt zich toe aan de dienst van Christus en de Kerk. Hij is diaken voor heel zijn ver­dere leven. Zijn leven wordt voor­taan ge­ken­merkt door een onuitwis­baar merk­te­ken, door een band van ge­hoor­zaam­heid met de Bis­schop en het bisdom, door het getij­den­ge­bed, door de dienst van ver­kon­di­ging, de dienst van naasten­liefde vooral voor de armen en zwakkeren.

Met velen krijgt de diaken een bij­zon­dere band doordat hij hen nabij is in momenten van vreugde, bij­voor­beeld rond doopsel of huwe­lijk, en bij droef­heid, zoals bij een uit­vaart. Mensen, gelo­vi­gen, hebben ver­wach­tingen van een diaken. Zij zien in hem een voor­beeld, een man van de Kerk. De diaken krijgt veel terug aan dank­baar­heid en vreugde om de zen­ding die hij mag vervullen in naam van de Kerk. "Wie ben ik, Heer, dat ik dit doen mag?", zal een gedachte zijn die vaak in hem opkomt.

De diaken-kan­di­da­ten stu­de­ren aan het St. Boni­fa­tius-instituut, een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen dat door de H. Stoel op 15 no­vem­ber 2008 is goedge­keurd en opgericht. De moge­lijk­heid bestaat hier in deel­tijd een bachelor te behalen.

Op de volgende pagina's van onze web­si­te vindt U meer in­for­ma­tie over het diaconaat en over diaken wor­den: wat houdt het diaconaat in? Welke con­se­quenties heeft diaken-wor­den voor het gezin? Hoe ziet de studie eruit? Welke voor­oplei­dingheb ik nodig? Welke moge­lijk­he­den zijn er?

En na­tuur­lijk bent U altijd welkom voor meer in­for­ma­tie op De Tilten­berg, bij drs. G.H.B. Bruggink, bis­schop­pe­lijk vica­ris (e-mail: gbrugginkpr@gmail.com) of bij de studieprefect drs. D. Wienen (e-mail: dwienen@tilten­berg.org). Voor alle vragen rond studie aan het St. Boni­fa­tius instituut, kunt U zich het beste richten tot dhr. D. Wienen. Voor vragen rond aanname als diakenkandidaat, stelt U zich met G. Bruggink in verbin­ding.

Voor kan­di­da­ten uit en voor het aarts­bis­dom Utrecht:

De web­si­te van het aarts­bis­dom Utrecht vermeldt hierover het volgende:

Zij die zich oriënteren op het diaconaat in het Aarts­bis­dom kunnen een oplei­ding daartoe volgen aan De Tilten­berg, oplei­dings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Daartoe kunnen zij contact opnemen met de Utrechtse bis­schop­pe­lijk gedele­geerde, diaken Geert Hoes, Diepesteeg 17, 3994 CC De Steeg, tel.: 026 - 495 46 72, e-mail: hoes@aarts­bis­dom.nl

Zie voor meer in­for­ma­tie ook de web­si­te www.ariens­in­sti­tuut.nl