Ondersteun het St. Bonifatiusinstituut

Ondersteun het St. Bonifatiusinstituut

Overweegt u de oplei­ding en vor­ming van nieuwe diakens, cate­chisten en leken fi­nan­cieel te onder­steunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed wor­den gebruikt. Bij voor­baat harte­lijk dank! U kunt uw gift overmaken op het IBAN reke­ning nummer NL43 RABO 0105 3545 70. Vergeet daarbij niet te vermel­den t.n.v. ‘Dioc. Opl. de Tilten­berg te Haar­lem’.

Waarom geld schenken aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut op de Tilten­berg?

Toekomst van de kerk:

De goede vor­ming van diakens en leken­ge­lo­vigen in de katho­lie­ke traditie is van cruciaal belang voor de toe­komst van de Kerk. Zij onder­steunen onze pries­ters en ver­kon­di­gen met hart en ziel het evan­ge­lie zodat de mensen zich laten in­spi­re­ren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maat­schappij.

Kosten van de diverse oplei­dingen:

De kosten van de diverse oplei­dingen zijn aanzien­lijk. Denk daarbij bij­voor­beeld aan de kosten van een goed docentencorps, het on­der­houd aan de gebouwen, het huishou­de­lijke en tech­nische personeel, etc.

Geen over­heidssteun:

Onze oplei­dingen ont­van­gen op geen enkele wijze over­heidssteun en de stu­den­ten kunnen geen beroep doen op de bestaande rege­lingen voor studiefi­nan­cie­ring, omdat de Kerk en niet de staat het studie- en vor­mingscurriculum volle­dig vormgeeft. Voor een be­lang­rijk deel is het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut dus aangewezen op schen­kingen.

NB. Hier­on­der krijgt u ver­dere in­for­ma­tie over hoe u ons kunt steunen. Leest u alles op uw gemak door. Mocht u nog vragen of opmer­kingen hebben, dan kunt u tele­fo­nisch contact met ons opnemen. We zijn tij­dens kantooruren bereik­baar op 0252 - 345 345.

Schenken met belas­tingvoor­deel

De Tilten­berg & de ANBI-status:

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)De offi­cië­le rechts­persoon van het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut is ‘Het Groot­semi­narie van het RK bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam’, welke beschikt over de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Dit betekent dat Het Groot­semi­narie een door de belas­ting­dienst erkend goed doel is. Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haar­lem-Am­ster­dam’.

Het fiscaal of RSIN nummer dat hierbij hoort is 824 10 8000

Voor ver­dere details en voor­waar­den kunt u kijken op de site van de belas­ting­dienst.

Reguliere schen­kingen:

Alle giften aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw verzamelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Het fiscale voor­deel hangt af van het belas­tingpercentage dat over de top van uw inkomen moet wor­den afgedragen. Af­han­ke­lijk van uw inkomen kan de bespa­ring oplopen tot 52%.

Bij een bruto inkomen van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Perio­dieke schen­kingen: maximaal profi­te­ren van aftrek­baar­heid

Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen. Perio­dieke schen­kingen zijn dus volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen.

Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • admi­ni­stra­tieve vastleg­ging

Nota Bene

In het verle­den moesten perio­dieke schen­kingen, ook wel lijfrente schen­kingen genoemd, bij de nota­ris wor­den vast­ge­legd. Vanaf 1 januari 2014 is de regel­ge­ving hier­om­trent ge­wij­zigd. Notariële vastleg­ging is niet meer nood­za­ke­lijk. Vanwege de kosten die bij nota­ris moesten wor­den gemaakt, stel­den we als voor­waarde een minimum bedrag van € 150 per jaar. Nu deze voor­waarde is komen te vervallen, zou­den wij vanwege de admi­ni­stra­tieve lasten een minimum schen­king van € 100,- per jaar op prijs stellen.

Reken­voor­beeld

Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 42% belas­ting betaalt over zijn inkomen.

U geeft aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut:

€ 100 per jaar

U krijgt terug van de fiscus:

€ 42 per jaar

U betaalt dus uit­ein­delijk:

€ 58 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ van de belas­ting­dienst down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan de for­mu­lie­ren en sturen het exemplaar voor de schenker naar u terug.

Mocht u naar aan­lei­ding van bo­ven­staande nog vragen of opmer­kingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op.

Nalaten­schappen

Het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut in uw testa­ment opnemen:

Om ons oplei­dings­instituut te steunen is het ook moge­lijk het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut op te nemen in uw testa­ment. Om een testa­ment op te maken moet u altijd bij de nota­ris langs om dit offi­cieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hin­dernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testa­ment in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te over­lij­den. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stelling zijn als het testa­ment eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen:

De nota­ris zal u uitleggen dat u op twee ver­schil­lende manieren het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut kan gedenken in uw testa­ment; met een legaat of een erf­stelling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testa­ment voor het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dan noemt men dit een legaat. Het is ook moge­lijk om goe­de­ren zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erf­stelling?

U kunt het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut tevens benoemen als erfgenaam in uw testa­ment. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Denkt u er over na om het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut op te nemen in Uw testa­ment of heeft u nog ver­dere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag ant­woord op al uw vragen. U kunt ons bereiken tij­dens kantooruren op telnr. 0252 - 345 345

Uw erfenis & successie­rechten:

Successie­recht is de belas­ting die ver­schul­digd is over alles wat verkregen wordt krachtens erf­recht. Met andere woor­den, mensen die een erfenis ont­van­gen, moeten daar­van een deel aan belas­ting (successie­rechten) betalen. Het bedrag aan successie­rechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uit­ge­keerd. Ker­ke­lijke in­stel­lingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrij­ge­steld van het betalen van successie­rechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut naar de belas­ting.

Schenken vanuit het bui­ten­land / Dona­ting from abroad:

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Neder­land heeft u de volgende bank­co­de nodig:
To transfer money from outside the Netherlands you will need the follo­wing ban­king code:

  • BIC: RABONL2U

In­for­ma­tie voor de nota­ris:

Het Groot­semi­narie is een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon en rechtsop­vol­ger van de publieke ker­ke­lijke rechts­personen Het Semi­na­rie, te Warmond en de R.K. Stich­ting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haar­lem, te Am­ster­dam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelf­stan­dig onder­deel van het Room Katho­liek Kerk­ge­noot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek rechts­per­soon­lijk­heid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zij is geves­tigd te Haar­lem, kantoor­hou­dende te Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM Vo­ge­len­zang.