Theologie van de spiritualiteit

Theologie van de spiritualiteit

De eeuwen door hebben mensen naar manieren gezocht om het geloof niet alleen in het kerk­ge­bouw, maar ook in het leven van alle dag, in hun denken en doen, te beleven. Uit de spi­ri­tu­ele schat van de katho­lie­ke Kerk laten des­kun­digen u in deze cursus kennis maken met diverse spiri­tua­li­teiten.

Bedoeld voor

Ie­der­een die nader wil kennis­ma­ken met manieren om het geloof meer concreet te maken in het leven.

Data en thema’s

  • 3 sep­tem­ber 2016: God zoeken in het dage­lijks leven (mgr. mr. dr. C. van der Ploeg pr)
  • 15 ok­to­ber 2016: Eucha­ris­ti­sche spiri­tua­li­teit (pater dr. ir. E. van Heijst sss)
  • 5 no­vem­ber 2016: Bene­dic­tijnse spiri­tua­li­teit (broe­der A. Korte­kaas osb)
  • 4 maart 2017: Igna­ti­aanse spiri­tua­li­teit (pater N. Sintabon s.j.)
  • 8 april 2017: Karmeli­taanse spiri­tua­li­teit (drs. J. Smith pr)
  • 10 juni 2017: Fran­cis­caanse spiri­tua­li­teit (pater drs. Th. van Adrichem ofm)

De inlei­dingen zijn op zater­da­gen van 10.30 tot 13.00 uur.

Cursuslei­ding

De cursus wordt gegeven door Drs. D. Wienen, Studieprefect van Theo­lo­gisch Instituut Sint-Boni­fa­tius.

Cursusbijdrage

Voor kostendek­king wordt een bijdrage gevraagd van € 50 (inclusief cursus­ma­te­riaal)

Aanmel­ding