Voortgezette vorming

De Kerk vraagt dat de per­ma­nente diakens (Di­rec­to­rium voor de dienst en het leven van de per­ma­nente diakens, 22 februari 1998, nr. 63-79) en cate­chisten (Guide for the cate­chists, 3 de­cem­ber 1993, 29) na hun wij­ding of zen­ding en in het bij­zon­der de eerste jaren daarna een pro­gram­ma van per­ma­nente vor­ming volgen.

Diakens

Met het oog op de diakens stelt het Di­rec­to­rium dat er met goed­keu­ring van de Bis­schop een rea­lis­tisch en haal­baar plan van per­ma­nente vor­ming moet wor­den opge­steld (79), een minimum vereiste dat voor allen geldt, los van wegen tot nadere ver­die­ping (76). “De diakens zullen verzekerd zijn van regel­ma­tig te­rug­ke­rende sa­men­komsten rond liturgie, spiri­tua­li­teit, bijscholing, toet­sing en studie op dio­ce­saan en boven-dio­ce­saan niveau” (78). De per­ma­nente vor­ming moet alle dimensies van het leven en het ambt van de diaken omvatten en tot harmonie brengen. Zoals voor de pries­ters moet zij daarom volle­dig, syste­ma­tisch en op de persoon gericht zijn naar de ver­schil­lende dimensies: men­se­lijk, gees­te­lijk, intellectueel en pas­to­raal” (68).

Het di­rec­to­rium onder­streept het belang voor iedere per­ma­nente diaken: “De per­soon­lijke zorg en inzet bij de per­ma­nente vor­ming zijn ondubbel­zin­nige tekens van een coherent ant­woord op de god­de­lijke roe­ping, van een oprechte liefde tot de Kerk en van een authen­tieke pas­to­rale be­kom­mer­nis tegen­over de christen­ge­lo­vigen en alle mensen. Wat voor pries­ters is gezegd, kan ook naar de diakens toe wor­den uit­ge­breid: “De per­ma­nente vor­ming is een nood­za­ke­lijk middel tot het bereiken van het doel van zijn roe­ping: de dienst van God en van Zijn volk” (67).

Cate­chisten

Voor wat betreft de cate­chisten geldt even­eens dat de voort­ge­zette vor­ming van groot belang is. De Kerk hecht grote waarde aan hun inzet, zoals onder meer blijkt uit de in­struc­tie Redemptionis Sacra­mentum: “Vooral groot belang dient te wor­den gehecht aan de vor­ming van cate­chisten, die onder veel in­span­ningen een bij­zon­dere en volstrekt nood­za­ke­lijke bijdrage hebben geleverd en nog leveren aan de versprei­ding van het geloof en van de Kerk” (148). Ook paus Johannes Paulus II heeft in zijn En­cy­cliek Re­demp­to­ris Missio groot belang gehecht aan een adequate en “zorg­vul­dige dog­ma­tische en pe­da­go­gische voor­be­rei­ding, voort­du­rende gees­te­lij­ke en apos­to­lische vernieu­wing...” van de cate­chisten (73). De Guide for the cate­chists stelt dat in ieder bisdom waarin cate­chisten actief zijn, voor hen een geor­ga­ni­seerd pro­gram­ma van voort­ge­zette vor­ming moet wor­den aangebo­den (n. 29).

In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is daarom zowel voor de per­ma­nente diakens als voor de cate­chisten een vor­mings­tra­ject ingericht waaraan zij de eerste vijf jaren na hun wij­ding of zen­ding geacht wor­den deel te nemen. Aan de diakens en cate­chisten wordt gevraagd de data van hun vor­ming in de agenda vast te leggen, tenminste die van de eigen vor­mings­bij­een­komsten. Daar­naast wor­den zij uit­ge­no­digd, deel te nemen aan de Wil­li­brord­avon­den en aan stille dagen en retraites. Aan het einde van deze vijf jaren zal bij voldoende deelname - waarbij in ieder geval deelname aan de eigen vor­mings­bij­een­komsten wordt verstaan - een getuig­schrift wor­den uit­gereikt dat door de Bis­schop en de verant­woor­de­lijke voor de vor­ming wordt getekend.

Be­zin­nings­da­gen 2016-2017

De be­zin­nings­da­gen van het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius vin­den plaats op De Tilten­berg te Vo­ge­len­zang van 9.00 tot 18.00 uur. De bedrage in de kosten is € 25 per persoon. Aanmel­den via het se­cre­ta­riaat van De Tilten­berg, tel: (0252-345345) of per e-mail: evene­menten@tilten­berg.org

 • Zater­dag 24 sep­tem­ber 2016 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zater­dag 17 de­cem­ber 2016 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zondag 18 de­cem­ber 2016 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zater­dag 25 maart 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zondag 26 maart 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zater­dag 13 mei 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.
 • Zondag 14 mei 2017 o.l.v. pater B. Beckers s.j.

Retratie 2017

In de zomer van 2017 zal weer een mooie retraite wor­den gehou­den voor pries­ters, diakens en pas­to­raal werkers bij de Foyer de Charité Marthe Robin in Thorn, Limburg. De retraite begint op zon­dag 23 juli en ein­digt op zater­dag 29 juli 2017. Zodoende hoeft u geen ver­van­ging te regelen voor de weekend­vie­ringen. Pater G. Wilkens sj zal de retraite lei­den. Meer info en opgave via de web­si­te van de foyer: www.foyer-thorn.nl

 • Zondag 23 juli t/m zater­dag 29 juli 2017

Vormings­pro­gramma 2016-2017

Tot het verplichte vor­mings­pro­gramma horen vier maan­da­gen naar keuze, te kiezen uit onderstaand pro­gram­ma.

 • Maan­dag 7 no­vem­ber 2016 - Erik Borgman, Nieuwe evangeli­sa­tie
 • Maan­dag 5 de­cem­ber 2016 - Mw. Drs. Agda Wachter, CID
 • Maan­dag 6 februari 2017 - Diaken PierPaulo Flesia, Ge­meen­schap Paus Johannes XXIII
 • Maan­dag 6 maart 2016 - Mw. Sophia Kuby, Alliance Defen­ding Freedom
 • Maan­dag 3 april 2017 - Jeroen Smith, Gees­te­lijk leven
 • Maan­dag 1 mei 2017 - Mgr. Van den Hende, Wil­li­brord­le­zing
 • Maan­dag 5 juni 2017 - Bede­vaart

Gids met uit­ge­breide in­for­ma­tie