Oprichting St. Bonifatius Instituut

gepubliceerd: donderdag, 8 juli 2010

Op 7 juli is bij nota­ris Prevoo te Haar­lem de akte gepasseerd van de herziene statuten van het groot-semi­na­rie. De statuten van het groot-semi­na­rie moesten wor­den ge­wij­zigd in ver­band met ver­schil­lende ont­wik­ke­lingen die hebben plaats gevon­den. Zo is de naam van het bisdom veran­derd in ‘Haar­lem-Am­ster­dam’ en werd het St. Boni­fa­tius-instituut opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

De offi­cië­le naam luidt nu: ‘Het groot-semi­na­rie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam’. Op deze publiek-ker­ke­lijke rechts­persoon gaan de ac­ti­vi­teiten terug die op De Tilten­berg plaats­vin­den. Giften wor­den gebruikt voor de pries­ter­oplei­ding en de diaken- en cate­chisten­oplei­ding, maar schen­kingen die ten behoeve van het Sint Boni­fa­tius-instituut wor­den ge­schon­ken, wor­den apart geadministreerd en aangewend. De statuten vermel­den voorts uit­druk­ke­lijk de alge­meen-ker­ke­lijk bepaling dat bijdragen die wor­den ge­schon­ken voor een bepaald doel, alleen voor dat doel mogen wor­den aangewend (art. 9,2).

Nieuw in de statuten zijn voorts bepa­lin­gen over wie tot de stafle­den van het semi­na­rie en van het theo­lo­gisch instituut behoren (art. 5); ook wor­den de fi­nan­cieel-eco­no­mische bevoegd­he­den meer uit­ge­werkt, over­een­koms­tig het canoniek recht. Uit­druk­ke­lijk wordt verwezen naar het Statuut en regle­ment van het St. Boni­fa­tius-instituut, de uni­ver­seel­ker­ke­lijke en Neder­landse bepa­lin­gen met betrek­king tot de pries­ter­oplei­ding alsmede het Regle­ment van het semi­na­rie.