Nieuw studiejaar met 124 studenten

gepubliceerd: maandag, 29 september 2008
De priesterstudenten na hun retraite op bedevaart!
De priesterstudenten na hun retraite op bedevaart!
De studenten van het Sint-Bonifatius instituut aan het begin van het nieuwe studiejaar 2008-2009
De studenten van het Sint-Bonifatius instituut aan het begin van het nieuwe studiejaar 2008-2009

De pries­ter­oplei­ding en het Sint Boni­fa­tius-instituut zijn het nieuwe aca­de­misch jaar met een flink aantal nieuwe stu­den­ten be­gon­nen: vier kan­di­da­ten be­gon­nen aan de pries­ter­oplei­ding vanuit het groot­semi­narie en twee vanuit het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie (Neo­ca­te­chu­me­nale Weg).

Sint Boni­fa­tius mocht liefst 23 nieuwe stu­den­ten verwel­ko­men. Er zijn zes nieuwe diaken­kan­di­da­ten. Het semi­na­rie begon het studie­jaar met intro­duc­tie­da­gen, een retraite en bede­vaart naar Rouen en Lisieux. 180 leden van de gebeds­kring waren zater­dag 27 sep­tem­ber voor de gebeds­dag in het semi­na­rie aanwe­zig om dit alles gees­te­lijk te onder­steunen.

Aan de Pries­ter­oplei­ding stu­de­ren een veer­tigtal se­mi­na­risten, ongeveer voor de helft van het Groot­semi­narie en voor de andere helft van Re­demp­to­ris Mater. De pries­ter­stu­denten volgen het­zelfde pro­gram­ma wat betreft studie en stages. De studie aan het Groot-semi­na­rie kunnen zij afsluiten met het bac­ca­lau­reaats­exa­men van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit wanneer zij voldoende voor­oplei­ding hebben. Voor degenen die het bac­ca­lau­reaats­exa­men hebben gehaald, is het moge­lijk van over­heidswege verlof te krijgen de titel ‘doctorandus’ te voeren.

Onder de nieuwe se­mi­na­risten is de eerste kandidaat voor het bisdom Rotter­dam. Naast de vier die zijn be­gon­nen, berei­den zich vier kan­di­da­ten voor op een begin van hun pries­ter­oplei­ding en zijn vier anderen bezig met een ori­ën­ta­tie.

Het Sint Boni­fa­tius-instituut telt momenteel 78 stu­den­ten die de part-time oplei­ding volgen op een groot aantal zater­da­gen. De oplei­ding kan gevolgd wor­den in een major- of minorvariant. De major-variant kent naast extra zater­da­gen ook enkele studieweken over het jaar verspreid. Deze oplei­ding, vorm gegeven volgens de ker­ke­lijke richt­lij­nen voor een hoger instituut voor katho­lie­ke gods­dienst­we­ten­schap­pen, leidt onder meer op tot diaken en cate­chist. In totaal zijn er twin­tig kan­di­da­ten die zich voor­be­rei­den op het per­ma­nente diaconaat.

Daar­naast wor­den er ver­schil­lende cursussen gegeven, zoals een cursus Cate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk die in januari van start gaat en een zeer succes­volle cursus Theo­lo­gie van het Lichaam die op 25 ok­to­ber weer van start gaat. Voor toe­koms­tige pas­to­raal werkers, die elders hun theo­lo­gische studie hebben gevolgd, is er een drie-jarige toelei­ding. In deze toelei­ding zullen twee nieuwe kan­di­da­ten beginnen, waar­mee het totaal op vijf deel­ne­mers komt.

Voor de reeds gewijde pries­ters en per­ma­nente diakens, alsmede voor de pas­to­raal werkers en cate­chisten die hun zen­ding hebben ont­van­gen, zijn er vijf­ja­rige pro­gram­ma’s van voort­ge­zette vor­ming met in totaal 43 deel­ne­mers.

Zonder de deel­ne­mers aan de voor­ge­zette vor­ming en de bij­zon­dere cursussen mee te rekenen, zijn er 124 stu­den­ten aan de ver­schil­lende oplei­dingen inge­schre­ven.