Studiegids 2020 / 2021

gepubliceerd: zaterdag, 1 augustus 2020

Omdat het nieuwe studie­jaar alweer om de hoek staat, presen­te­ren we alvast de nieuwe Studiegids 2020 / 2021. Enkele zaken moet echter nog de­fi­ni­tief wor­den ingevuld. Met het oog op het aanschaffen van de juiste boeken en derge­lijke, plaatsen we toch alvast een concept-versie.

Zodra de de­fi­ni­tieve versie be­schik­baar is, zullen we die op deze plek ter beschik­king stellen.