Opening studiejaar

Zaterdag 5 september 2020

gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020
De Tiltenberg, het huis waar het Sint-Bonifatiusinstituut thuis is
De Tiltenberg, het huis waar het Sint-Bonifatiusinstituut thuis is
Icoon van Sint Bonifatius
Icoon van Sint Bonifatius

Op zater­dag 5 sep­tem­ber opent het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het studie­jaar van de theo­lo­gie­oplei­ding met een Eucha­ris­tie­vie­ring op De Tilten­berg. Hoofd­cele­brant van de Eucha­ris­tie­vie­ring is de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. J. Hendriks.

Theo­lo­gie­oplei­ding in deel­tijd

Het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een theo­lo­gie­oplei­ding in deel­tijd, waarbij de colleges met name op zater­da­gen wor­den gegeven. De diaken- en cate­chisten­oplei­ding van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is met het Bonifatiuinstitituut verbon­den.

Corona-proof

De colleges wor­den na een periode waarin fysiek bijeen­ko­men niet moge­lijk was vanwege de situatie rond het corona­vi­rus weer hervat met bij­een­komsten op De Tilten­berg. Daarbij wor­den de regels van het RIVM aange­hou­den, zo is in de collegezalen gezorgd voor voldoende afstand tussen de stu­den­ten en betere ventilatie.

In­te­res­se

Wie belang­stel­ling heeft voor de studie kan zich wen­den tot de studieprefect: