Open Dag

Zaterdag 19 juni 2021

gepubliceerd: donderdag, 27 mei 2021

Op 19 juni 2021 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Volg dan de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius Instituut, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat ook open staat voor belang­stel­len­den van elders. Van harte welkom!

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur bie­den we een pro­gram­ma, waarin stafle­den uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den.

Het is de bedoeling dat een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen. Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren.

De Open Dag zal tot ongeveer 13.00 uur duren. Uite­raard zullen we de nodige vei­lig­heids­maat­re­ge­len in acht nemen in ver­band met het corona­vi­rus.

In­for­ma­tie

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 06 - 8325 7925. Bij hem kunt u zich ook aanmel­den voor de Open Dag.

Adres Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut:

  • Tilten­berg
    Zil­ker­duin­weg 375
    2114 AM Vo­ge­len­zang