Diploma’s uitgereikt

Proficiat aan alle geslaagden!

gepubliceerd: zondag, 4 juli 2021
De geslaagden (minus zes)
De geslaagden (minus zes)
Een Baccalaureaatsdiploma wordt getekend
Een Baccalaureaatsdiploma wordt getekend

Zater­dag­mid­dag 3 juli werd op De Tilten­berg het studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut afgesloten met de diploma-uit­rei­king. Twee stu­den­ten behaal­den het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Een kandidaat sloot de minor­oplei­ding af. De anderen behaal­den het diploma van de basis­oplei­ding (eerste twee jaar) in de major of minor vorm.

Toespraakje

In een kort toe­spraakje heeft Mgr. Hendriks het belang van kennis van de theo­lo­gie onder­streept. Het gebrek aan kennis van geloof en theo­lo­gie is heel groot. Nadat zes­tig jaar gele­den de klem­toon in de catechese nog heel erg lag op kennis (zelfs Joost Prinsen - nu bijna tach­tig - die als puber al ongelovig is gewor­den, kent nu het Credo nog, zo bleek uit Trouw deze ochtend), is nu de kennis vrijwel geheel verdwenen! Naast kennis van de theo­lo­gie en de traditie zijn twee andere aspecten van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut heel be­lang­rijk: het instituut is een ge­meen­schap, het onderling contact is heel be­lang­rijk; en met het Boni­fa­tius­in­sti­tuut is in feite een geloofsweg verbon­den: samen getij­den bid­den, Eucha­ris­tie vieren, het aanbod van gees­te­lij­ke lei­ding en stille dagen maken dat het instituut veel meer is dan ‘alleen’ een studie.

Niet allen fysiek

Een zestal stu­den­ten kon bij deze gelegen­heid niet aanwe­zig zijn door ver­schil­lende oor­zaken. De colleges vin­den vanwege de pandemie tot nu toe deels online plaats, zodat stu­den­ten niet alle college­da­gen fysiek aanwe­zig hoeven te zijn. De meeste geslaag­den waren aanwe­zig en met hen en directeur dr. Jörgen Vijgen en studie­lei­der drs. Diederik Wienen werd een groeps­foto gemaakt.

Bac­ca­lau­reaat

Voor het bac­ca­lau­reaatsdiploma zijn geslaagd: Raquel Geerman en Hans van den Heuvel. Zij hebben bij voldoende deelname van stu­den­ten de moge­lijk­heid de studie te continueren met een speciali­sa­tie om het licentiaat te behalen.

Proficiat!

Van harte fe­li­ci­te­ren we alle geslaag­den en we hopen dat degenen die de basis­oplei­ding hebben afgesloten ver­der kunnen en willen gaan met het tweede deel van de studie.