Studiegids Bonifatiusinstituut 2023/2024

gepubliceerd: zaterdag, 5 augustus 2023

Studiegids Bonifatiusinstituut 2023/2024Hoewel het vakantie­tijd is lopen de voor­be­rei­dingen voor het nieuwe college­jaar. Een be­lang­rijk moment is dat we de nieuwe studiegids kunnen presen­te­ren voor het studie­jaar 2023/2024. De eerste college­dag zal plaats­vin­den op zater­dag 2 sep­tem­ber op De Tilten­berg.

Wanneer u belang­stel­ling heeft voor een studie theo­lo­gie aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut kunt u contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen via zijn e-mail­a­dres dwienen@tilten­berg.org. Hij zal dan na zijn vakantie (die tot maan­dag 21 au­gus­tus duurt) contact met u opnemen.

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een ker­ke­lijk hoger instituut voor gods­dienst­we­ten­schap­pen en biedt op deze wijze een moge­lijk­heid om theo­lo­gie te stu­de­ren aan mensen die volle­dig werk­zaam zijn. Daar­naast wordt een gees­te­lij­ke vor­ming gebo­den door het ge­za­men­lijk gebed en Eucha­ris­tie, door gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding, retraites en be­zin­nings­da­gen.

De nieuwe studiegids biedt aan de (nieuwe) stu­den­ten een over­zicht over de vakken, het studierooster en andere prak­tische aan­ge­le­gen­he­den.