Rome erkent Sint Bonifatius Instituut

De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken

gepubliceerd: woensdag, 21 januari 2009
Rome erkent Sint Bonifatius Instituut
Het officiële document van de congregatie voor het katholiek onderwijs
Het officiële document van de congregatie voor het katholiek onderwijs

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut van De Tilten­berg is door de Con­gre­ga­tie voor het Katho­liek Onder­wijs in Rome goedge­keurd. Het instituut is verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, waar­mee eer­der de Pries­ter­oplei­ding St. Wil­li­brord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze oplei­ding van diakens, cate­chisten en andere mede­wer­kers in het pas­to­raat door Rome is erkend en dat de La­te­raanse Uni­ver­si­teit toe­zicht houdt op het studie­pro­gramma.

De pries­ter­oplei­ding aan De Tilten­berg verleent sinds enkele jaren, dankzij de ver­bon­den­heid met de La­te­raanse Uni­ver­si­teit, aan stu­den­ten die het aca­de­misch examen afleggen, aca­de­mische gra­den. Se­mi­na­risten met voldoende voor­oplei­ding kunnen de ker­ke­lijke aca­de­mische graad van ‘Baccalaureus in de Theo­lo­gie’ van deze Uni­ver­si­teit behalen. Op verzoek kan iemand die deze - in Neder­land onbekende - titel heeft behaald, toestem­ming krijgen de titel ‘doctorandus’ te voeren.

Het Sint Boni­fa­tius-instituut aan dezelfde Tilten­berg biedt nu dus even­eens een erkende ker­ke­lijke oplei­ding die met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit verbon­den is, zij het niet in de filo­so­fie en theo­lo­gie maar in de gods­dienstweten­schap. Dit laatste komt door een andere samen­stel­ling van het vakkenpakket dat min­der nadruk legt op de filo­so­fie. Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is op de eerste plaats bedoeld voor de vor­ming en oplei­ding van vrij­wil­lige diakens en cate­chisten en andere leken-mede­wer­kers, die een niet-betaalde aan­stel­ling krijgen. Een licentiaat in de gods­dienst­we­ten­schap­pen zou in de toe­komst moge­lijk zijn, maar nu werkt het Boni­fa­tius­in­sti­tuut alleen nog op het bachelor­ni­veau.

Tot nu toe hebben zeven cate­chisten en ruim twin­tig diakens hun oplei­ding geheel of gedeelte­lijk aan dit instituut afgerond. 75 cursisten zijn nu in oplei­ding, van wie 22 diaken­stu­denten. In een paar gevallen waarin de zen­ding in een betaalde aan­stel­ling wordt omgezet, wordt een aan­vul­ling van de studie vereist. Voor deze kan­di­da­ten is het van belang dat zij hun studie op een erkende manier kunnen afsluiten. Nu bestaat dus de moge­lijk­heid voor hen dit te doen met een ker­ke­lijke graad, door de erken­ning en oprich­ting van ‘Sint Boni­fa­tius’ als hoger instituut voor gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Aan­lei­ding voor de aan­vraag van de erken­ning was het tien­ja­rig bestaan van het Boni­fa­tius­in­sti­tuut, dat dit jaar gevierd wordt.