Rome erkent Sint Bonifatius Instituut

De Tiltenberg biedt nu ook bachelordiploma voor leken

gepubliceerd: woensdag, 21 januari 2009
Rome erkent Sint Bonifatius Instituut
Het officiële document van de congregatie voor het katholiek onderwijs
Het officiële document van de congregatie voor het katholiek onderwijs

Het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut van De Tiltenberg is door de Con­gre­ga­tie voor het Katholiek Onderwijs in Rome goedgekeurd. Het instituut is verbonden met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit, waarmee eerder de Priester­oplei­ding St. Wil­li­brord al was geaffilieerd. Een en ander houdt in dat deze opleiding van diakens, catechisten en andere mede­wer­kers in het pastoraat door Rome is erkend en dat de Lateraanse Uni­ver­si­teit toezicht houdt op het studie­pro­gramma.

De priester­oplei­ding aan De Tiltenberg verleent sinds enkele jaren, dankzij de verbondenheid met de Lateraanse Uni­ver­si­teit, aan studenten die het academisch examen afleggen, academische graden. Seminaristen met voldoende voor­oplei­ding kunnen de kerkelijke academische graad van ‘Baccalaureus in de Theologie’ van deze Uni­ver­si­teit behalen. Op verzoek kan iemand die deze - in Nederland onbekende - titel heeft behaald, toestemming krijgen de titel ‘doctorandus’ te voeren.

Het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut aan dezelfde Tiltenberg biedt nu dus eveneens een erkende kerkelijke opleiding die met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit verbonden is, zij het niet in de filosofie en theologie maar in de godsdienst­weten­schap. Dit laatste komt door een andere samen­stel­ling van het vakkenpakket dat minder nadruk legt op de filosofie. Het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut is op de eerste plaats bedoeld voor de vorming en opleiding van vrijwillige diakens en catechisten en andere leken-mede­wer­kers, die een niet-betaalde aan­stel­ling krijgen. Een licentiaat in de godsdienst­weten­schappen zou in de toekomst mogelijk zijn, maar nu werkt het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut alleen nog op het bachelorniveau.

Tot nu toe hebben zeven catechisten en ruim twintig diakens hun opleiding geheel of gedeeltelijk aan dit instituut afgerond. 75 cursisten zijn nu in opleiding, van wie 22 diaken­stu­denten. In een paar gevallen waarin de zending in een betaalde aan­stel­ling wordt omgezet, wordt een aanvulling van de studie vereist. Voor deze kandidaten is het van belang dat zij hun studie op een erkende manier kunnen afsluiten. Nu bestaat dus de moge­lijk­heid voor hen dit te doen met een kerkelijke graad, door de erkenning en oprichting van ‘Sint Bo­ni­fa­tius’ als hoger instituut voor godsdienst­weten­schappen.

Aanleiding voor de aanvraag van de erkenning was het tienjarig bestaan van het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, dat dit jaar gevierd wordt.